krajobrazy

Krajobraz nie jest rzeczą świętą.
Może, musi, a nawet powinien ulegać zmianom.

- Nieodzowną konsekwencją pozyskiwania surowców dla potrzeb gospodarki, są wielkoobszarowe przekształcenia powierzchni ziemi - uważa dr inż Marcin Pietrzykowski. Jego zdaniem dzięki rekultywacji zdegradowanych obszarów możliwe jest kształtowanie środowiska w sposób planowy, służąc odzyskiwaniu terenów dla leśnictwa, rolnictwa, sztucznych zbiorników wodnych, a także dla rekreacji i badań ekologicznych.

Dr inż. Marcin Pietrzykowski w pracy badawczej, stawiając sobie za cel minimalizację skutków eksploatacji zasobów ziemi, stwierdza m.in.:
- Jednym z ostatnio podnoszonych aspektów ekologicznych rekultywacji są możliwości tkwiące w młodych lasach powstających na terenach pogórniczych. Drzewa mogą akumulować dwutlenek węgla CO2. Dlatego lasy są uznawane za jeden z elementów walki z efektem cieplarnianym. Mogą minimalizować jego skutki w skali lokalnej i krajowej.
Ponieważ M. Pietrzykowski część swojej pracy naukowo - badawczej chce realizować we współpracy z innymi ośrodkami naukowymi - tereny Ziemi Kościerskiej mogą okazać się dla niego wdzięcznym terenem doświadczalnym.

Dlatego warto się więc odwołać do jego oceny stanu zrekultywowanych i zalesionych terenów wyrobiska poeksploatacyjnego "Grzybowo II - Pole I" Zakładu Wydobywczego "Kruszywo" sporządzona została 17 sierpnia 2009 roku:
W podsumowaniu obszernego materiału pisze:
Należy stwierdzić, że przeprowadzona aktualnie ocena rekultywacji jest pozytywna. Wyrobisko zostało ukształtowane prawidłowo, wprowadzone uprawy leśne wzrastają dobrze, na wyrobisku powstają mikrosiedliska, a wkraczająca w drodze sukcesji roslinność jest częścią rozwijającego się ekosystemu.

Kraków, 2 wrzesnia 2009


dr inż. Marcin Pietrzykowski

Główne kierunki badań z jakimi ma na co dzień doczynienia dr inż. Marcin Pietrzykowski, to: ekologia lasu, ekologiczne podstawy hodowli lasu,  obieg pierwiastków w ekosystemie leśnym, wpływ czynników antropogenicznych na lasy, ochrona środowiska, monitoring ekologiczny, rekultywacja terenów bezglebowych i siedlisk zdegradowanych, ekologiczne aspekty rekultywacji leśnej, sukcesja na obszarach poprzemysłowych, rewitalizacja zdegradowanych siedlisk leśnych, techniki geoinformatyczne w leśnictwie i ochronie środowiska.